Metody nauczania

Content and Language Integrated Learning.

Metoda ta polega na zintegrowanym kształceniu przedmiotowo – językowym. Nauczyciele stopniowo wykorzystują język angielski do nauki treści edukacji wczesnoszkolnej, zawartej w podstawie programowej. Kluczem do sukcesu jest zainteresowanie tematem zajęć, bo to daje motywację do nauki, a tu już bardzo blisko do rewelacyjnych efektów.

dzieci ciągnące linę
obrazek z kredkami świecowymi

irlandzka podstawa programowa.

W Anglojęzycznej realizujemy na lekcjach wybrane obszary z irlandzkiej podstawy programowej (Irish Curriculum), według wytycznych irlandzkiego ministerstwa nauki NCCA – National Council for Curriculum and Assessment.

Irish Curriculum obejmuje 4 etapy: Early Childhood, Primary, Junior Cycle, Senior Cycle. W naszej szkole, na poziomie edukacji wczesnoszkolnej, uczniowie realizują teści z etapu Primary.

Od klasy 2 korzystamy z podręcznika irlandzkiego. Uczniowie realizują wybrane treści, które uzupełniają tematykę z polskiej podstawy programowej, w obszarach przyrodniczym i społecznym.
Arts education: visual arts, music and drama
Physical education
Social, personal and health education (SPHE)
Językiem komunikacji nauczyciela z uczniami (np. polecenia) w przeważającej części jest angielski.

koncepcja Inteligencji wielorakich.

Okres pierwszego etapu kształcenia jest wyjątkowy, ponieważ pierwsze doświadczenia szkolne decydują o przyszłych losach dziecka, wyznaczają jego stosunek do nauki, kształtują poglądy i rozwijają zainteresowania.

Jednocześnie każde dziecko ma specyficzny dla siebie sposób uczenia się, odbierania bodźców i reagowania na nie, oraz indywidualne doświadczenia społeczne i intelektualne. Innymi słowy – uczy się w charakterystyczny dla siebie sposób.
Nauczyciel, znając profil inteligencji dziecka, jego zainteresowania i możliwości, może dobrać najwłaściwsze sposoby oddziaływań. Żeby to zrobić, musi rozpoznać potencjał ucznia już na początku jego szkolnej przygody. Dokonanie diagnozy profilu inteligencji dziecka, zorganizowanie bogatego środowiska edukacyjnego oraz wykorzystywanie metod nauczania właściwych dla danego profilu inteligencji, to stworzenie warunków do osiągania sukcesów.

W procesie diagnostycznym korzystamy ze wsparcia Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Jest to publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, prowadzona przez Ministra Edukacji Narodowej.

kobieta używająca telefonu w biurze