Rekrutacja

Wolne miejsca

brak

3 rezerwacje na rok szkolny 2022/2023

3 rezerwacje na rok szkolny 2023/2024

Warunki przyjęcia

Przebieg postępowania rekrutacyjnego
– test dostosowany do etapu rozwojego dziecka (zobacz przykład)
-zabawa rekrutacyjna dziecka z anglistą

Nad bezpieczeństwem i dobrym samopoczuciem dzieci w czasie rekrutacji, czuwa pedagog szkolny. W tym czasie rodziców zapraszamy do sali obok na kawę.

Najbliższa rekrutacja

styczeń 2022

kobiety przy stoliku z ksiązkami

Zapisz dziecko









Dokumenty

– dowód osobisty rodziców/opiekunów prawnych

– opinia wychowawcy z przedszkola

– diagnoza gotowości szkolnej (dostarczenie w kwietniu: dokument ten obowiązkowo wystawia wychowawca przedszkola)

– opinia bądź orzeczenie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej (jeśli jest)

Dodatkowe informacje

Jeśli potrzebujesz indywidualnego terminu rekrutacji, skontaktuj się z sekretariatem.